TANRIKULU, SAĞLIK BAKANLIĞININ KİRALAMA İŞLEMLERİNİ GÜNDEME TAŞIDI  
25.02.2017
17381
Yazı Boyutu: A- A+
TANRIKULU, SAĞLIK BAKANLIĞININ KİRALAMA İŞLEMLERİNİ GÜNDEME TAŞIDI

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralama işlemleri sebebiyle yapılan ödeme tutarını sordu.

Tanrıkulu’nun, Sağlık Bakanı Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Re­cep Ak­da­ğ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Ba­kan­lı­ğın üst dü­zey bir bürok­ra­tının, An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans bi­na­sı­nı Ba­kan­lı­ğa ki­ra­lat­tığı ve bü­rok­ratın, Ata­türk Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne ‘bu­ra­yı ki­ra­la­yı­n’ di­ye ta­li­mat ver­diği iddia edilmektedir. Baş­he­kim ve has­ta­ne mü­dü­rünün bi­na­ya gi­dip in­ce­le­me yap­tığı ve bi­na­yı has­ta­ne ola­rak kul­lan­ma­ya uy­gun bul­ma­yan yet­ki­li­lerin, ‘bi­zim bi­na pro­je­miz va­r’ di­ye ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği, da­ha sonra Ba­tı­ken­t’­te bu­lu­nan Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ta­li­mat ver­diği ve Baş­he­kimin ‘bu­ra­sı ko­nut ola­rak pro­je­len­di­ril­miş, has­ta­ne ol­maz, işi­mi­ze ya­ra­ma­z’ di­ye kar­şı çık­tığı, Başhe­kim iz­ne ayrıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ve­ka­let eden doktora söz­leş­me im­za­lat­tı­rıl­dığı ve sözleşmeye 10 yıllığına hastane için aylığı 354 bin TL’ye rezidans kiralandığı ve boş binaya bir yıl kira ödendiği yine iddialar arasındadır.

Bu bağlamda;

1) Ba­kan­lı­ğın üst dü­zey bir bürok­ra­tının, An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans bi­na­sı­nı Ba­kan­lı­ğa ki­ra­lat­tığı ve bü­rok­ratın, Ata­türk Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne ‘bu­ra­yı ki­ra­la­yı­n’ di­ye ta­li­mat ver­diği iddiası doğru mudur?

2) İddia doğru ise, An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans bi­na­sı­nı Ba­kan­lı­ğa ki­ralanması talimatı veren bürokrat kimdir?

3) 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan, tutuklanan ve meslekten ihraç edilen bürokrat sayısı kaçtır? Bürokratlar kimler dır?

4) An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans binasının sahipleri kimlerdir?

5) An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len konut olarak projelendirilmiş, hastane olmaya elverişli olmayan rezidans bi­na­sı­nın kiralanması konusunda Bakanlık tarafından denetleme neden yapılmamıştır?

6) An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len konut olarak projelendirilmiş, hastane olmaya elverişli olmayan rezidans bi­na­sı­na 1 yıl boyunca kullanılmadan kira ödendiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, kira ödemesi işlemini onaylayan yetkililer kimlerdir?

7) An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans bi­na­sı­nın Ba­kan­lı­ğa 10 yıllığına aylık 354 bin TL’ye ki­ralanması hususunda soruşturma başlatılmış mıdır? Güncel akıbeti nedir?

8) An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans bi­na­sı­nın kullanılmadan 1 yıl boyunca kira verilmesinden doğan kamu zararı nasıl karşılanacaktır?

9) An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans bi­na­sının­ hastane olmaya elverişli olduğu raporu kim ya da kimler tarafından imzalanmıştır?

10) Sağlık Bakanlığının An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len rezidans bi­na­sının kiralanması işlemi ile ilgili idari denetimleri yapmamasının sebebi nedir?

11) 2014-2017 yılları arasında sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralama işlemlerinden denetime tabi tutulmayanların sayısı kaçtır?

12) 2014-2017 yılları arasında sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralama işlemleri sebebiyle yapılan ödemeler tutarı ne kadardır?

CHPnet

SİTELERİ